[Flug] TCP/IP

Leandro Noferini lnoferin@cybervalley.org
Lun 25 Set 2000 00:29:37 CEST


"Paolo Scaramuzzino" <pascar_design@tin.it> writes:

> Vm9ycmVpIGNvbGxlZ2FyZSBpbCBtaW8gTWFjIDg1MDAvMTUwIGFsIG1pbyBQQyBjb24gbGEgUkVE
> SEFUIDYuMiB0cmFtaXRlIGV0aGVybmV0IGNvbCBwcm90b2NvbGxvIFRDUC9JUCBwZXIgc2ZydXR0
> YXJlIGxlIGRpcmVjdG9yeSBkaSBzcG9vbCBkaSBzdGFtcGEgc3VsIFBDLg0KTCdpbnRlcmZhY2Np
> YSBldGhlcm5ldCBFVEgwIOggYXR0aXZhIGFsIGJvb3QsIHN1bCBNYWMg6CBpbnN0YWxsYXRvIG9w
> ZW4gdHJhbnNwb3J0IGRlbCBzeXN0ZW0gOC42Lg0KQ29tZSBzaSBmYT8NCkdyYXppZQ0KDQo=

Da antologia....

:-))))

-- 
Ciao
leandro
Email: lnoferin@cybervalley.org
PGP Key fingerprint = 88 49 E0 AC FE E8 13 90  1C 99 DF 99 A6 0A D3 B8
GPG Key fingerprint = 761A 69EA 813A CF14 FACD  1E79 AFF9 1B97 D88E 024C

Maggiori informazioni sulla lista flug